Výběr podle značky:

Doporučujeme

db technologies RW16 BS

db technologies RW16 BS

Mimořádná nabídka:Původní cena 6.890,- sleva 14% Náhlavní bezdrátový mikrofon db technologies RW16 BS Pro uživatele je k dispozici 16 kanálů, kteří si mohou zvolit pracovní frekvenci ručně nebo přes infračervený port, což umožňuje automatickou synchronizaci vysílače / přijímače pro rychlé a plynulé nastavení. Vstupní úroveň může uživatel nastavit na přijímači, zatímco dvojitý VÝSTUP (XLR vyvážený a TRS nevyvážený) zvyšuje univerzálnost systému. Technická data Přijímač RW16R frekvenční pásmo 863-865 MHz Kanály 16 Frekvenční odezva 60 Hz - 15 kHz (+ -3 dB) Řízení Napájení CH nahoru, CH dolů ASC Vstupní úroveň Rozměry 212x44x115mm 8,34x4,25x1,73 palců Hmotnost 400 g 0,4 oz Vysílač bodypack RW16B Frekvenční odezva 60 Hz - 15 Hz (+ -3 dB) Vstup mini-XLR pro náhlavní soupravu Řízení ZAPNUTO VYPNUTO Získat Zdroj napájení 2 baterie AA LR6 1,5 V Rozměry 212x44x115 mm 8,34x4,25x1,73 palců Hmotnost 80 g 0,08 oz Ruční vysílač RW16M Frekvenční odezva 60 Hz -15 kHz (+ -3 dB) Kapsle Dynamické, zaměnitelné Řízení ZAPNUTO VYPNUTO Zdroj napájení 2 baterie AA LR6 1,5 V Rozměry 254x52,5 (průměr) mm 10x2,06 (průměr) v Hmotnost 250 g 0,25 oz https://www.dbtechnologies.com/en/products/radio-systems/rw-16/

5890,- Kč Detail


Obchodní podmínky:

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží v internetovém obchodě dominopb.nabizi.cz

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři jako adresa místa dodání zboží. V případě, že není tato adresa vyplněna, je zboží dodáno na adresu bydliště kupujícího.  Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu společnosti, dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést na objednávce správné a pravdivé údaje, je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit cenu uvedenou na objednávce. S celkovou cenou objednávky je kupující seznámen ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo, v případě požádání, na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Prodávající se tímto zavazuje vymazat veškeré údaje o kupujícím ze své databáze s výjimkou těch údajů, které jsou nutné k zajištění průkaznosti účetních dokladů.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího. Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného zboží nemožná. V případě, že kupující již zaplatil objednané zboží předem, např. bankovním převodem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění této skutečnosti. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající má povinnost vymazat údaje o kupujícím ze své databáze v případě, že o to kupující požádá.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo, dle § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, v původním obalu a bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle peníze za zboží převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem. Právo odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na software.

ZÁRUKA A REKLAMACE

U softwaru se záruka vztahuje na poškození nebo nefunkčnost médií nebo ostatních součástí balení.

 

Reklamovat nelze:

- produkty poškozené neodborným používáním, mechanickým poškozením nebo živelnou pohromou

- zboží používané v podmínkách, které neodpovídají parametrům daných výrobcem či prodejcem

- zboží poškozené výpadkem elektrické sítě

- nevhodnost zakoupeného software pro účely kupujícího

- vady vzniklé běžným používáním

- vady vzniklé nesprávným skladováním

- rozbalené nebo poškozené produkty, kde je poškození zásilky zjevné při doručení zásilky

Pokud kupující obdrží poškozenou zásilku, musí tuto skutečnost reklamovat ihned u přepravce nebo odmítnout její převzetí. V tomto případě je, po dohodě kupujícího s prodávajícím, možné zaslat nové zboží.

 

Postup při reklamaci:

a) kupující informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

b) kupující zboží zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího

c) kupující do zásilky uvede důvod reklamace a svou adresu

d) kupující k zásilce přiloží kopii daňového dokladu o nabytí zboží v obchodě prodávajícího

Reklamace bývá vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí reklamovaného zboží prodávajícím.

Při neoprávněné reklamaci může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů.


ZPŮSOB ÚHRADY A DORUČENÍ

Kupující může provést úhradu za zboží:

- bankovním převodem (zaplacení ceny zboží dle vystavené faktury předem na účet prodávajícího)

- dobírkou (zaplacení ceny zboží při doručení přepravcem v hotovosti přepravci)


Upozornění : V případě nevyzvednutí objednaného zboží se kupující zavazuje k úhradě nákladů spojených s odesláním ,uvedených v objednávce jako poštovné, nejdéle do tří dnů od doručení výzvy k zaplacení na účet prodávajícího.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.